Informasjon om B-kurs

Den rettsmedisinske kommisjon arrangerer årlige kurs i strafferett og straffeprosess for alle som påtar seg oppdrag som rettsmedisinske sakkyndige, såkalt B-kurs. Kurset søkes årlig godkjent som etterutdanningskurs hos Den norske legeforening, samt godkjenning som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet hos Norsk Psykologforening.

Kurset består av to deler. Del I avholdes som regel i november med forelesninger om juridiske tema (jus som normativ vitenskap, prinsipper i strafferett og straffeprosess, habilitetsregler m.m.) samt rettsmedisinske tema av særlig interesse for rettsmedisinske sakkyndige, herunder hvordan utføre sakkyndighetsoppdraget. Siste kursdag utleveres en case, hvoretter deltagerne skal utarbeide en erklæring som sendes kommisjonen for vurdering. Saken og erklæringen danner utgangspunkt for kursets del II.

Del II avholdes som regel i januar. Første kursdag er det forelesning om den sakkyndiges rolle i retten. Dag 2 og 3 deltar alle kursdeltagerne i et rollespill i en rettssal. Kursdeltagerne fremfører sin skriftlige erklæring utarbeidet på grunnlag av saken utlevert siste kursdag på del I muntlig for «retten», hvor «dommeren», «aktoratet» og «forsvarer» vil foreta en nærmere utspørring om den avgitte erklæringen.

Neste kurs arrangeres i Trondheim 1.-3. november 2017 og 17.-19. januar 2018.

Påmeldingsfristen er utløpt.  Send e-post til drk@sivilrett.no dersom du ønsker å bli satt på ventelisten.

 

Skriv ut